Kategorie produktów

Regulamin sklepu

REGULAMIN SPRZEDAŻY PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW POROZUMIEWANIA SIĘ
NA ODLEGŁOŚĆ ORAZ ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 

I. Postanowienia ogólne
 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez Sprzedającego pod adresem www.renex.com.pl. Sprzedającym jest firma RENEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą we Włocławku przy al. Kazimierza Wielkiego 6e, 87-800 Włocławek, NIP 8883123879, Regon 363173268.

 2. Kontakt z Usługodawcą można uzyskać: pod numerami telefonów Infolinii: 54 231-10-05 oraz 54 411-25-55 (koszt połączenia zgodny w taryfą operatora - połączenia na numery stacjonarne) korzystając z adresu poczty elektronicznej: zamowienia@renex.com.pl wysyłając pocztę na adres siedziby podany powyżej.

 3. Korzystanie ze Sklepu Internetowego przez Użytkownika możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Użytkownika następujących minimalnych wymagań technicznych: a. Internet Explorer w wersji 10.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i cookies lub b. Mozilla Firefox w wersji 34.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Java, JavaScript i cookies lub c. Google Chrome w wersji 38.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Java, JavaScript i cookies


II. Definicje
 

 1. Regulamin – niniejszy regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

 2. Klient (Kupujący) – osoba fizyczna, która ukończyła co najmniej 13. rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18. roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje lub zamierza dokonać Zamówienia lub Rezerwacji lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego (w tym również Konsument).

 3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 4. Przedmiot transakcji - Towary wymienione i opisane na stronie internetowej Sklepu Internetowego. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby prezentowana na stronach oferta była aktualna. Gdyby jednak niektóre z Zamówionych bądź Rezerwowanych Towarów nie były dostępne, Sprzedający zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Kupującego o zaistniałej sytuacji telefonicznie lub drogą mailową.

 5. Towar – rzecz ruchoma, której dotyczy Umowa Sprzedaży i usługa Rezerwacji.

 6. Usługa dodatkowa – usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta poza Sklepem Internetowym w związku z dostawą Towaru (np. instalacja urządzeń).

 7. Produkt – Towary i Usługi dodatkowe prezentowane w Sklepie Internetowym.

 8. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny zawierana pomiędzy Sprzedającym a Kupującym za pośrednictwem Sklepu Internetowego lub w siedzibie Sprzedającego. W przypadku gdy Kupującym jest Konsument umowa sprzedaży jest umową zawartą na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta ( Dz. U. z 2014 r. poz. 827).

 9. Sklep Internetowy RENEX (Sklep, Sklep Internetowy) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.renex.com.pl lub www.renex.pl, za pośrednictwem którego Klient może kupić Produkty

 10. Sklep RENEX – dostępny dla ogółu Klientów punkt sprzedaży z siedzibą we Włocławku przy al. Kazimierza Wielkiego 6e, 87-800 Włocławek

 11. Strona – Usługodawca i Klient

 12. Strona Sklepu – każda strona bądź podstrona WWW znajdująca się pod adresem www.renex.com.pl lub www.renex.pl

 13. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta określające jednoznacznie rodzaj i ilość Produktów, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

 14. Odbiór w sklepie – Zamówienie zgodnie z definicją powyżej, z określonym miejscem odbioru we Włocławku przy al. Kazimierza Wielkiego 6e, 87-800 Włocławek

 15. BOK – Biuro Obsługi Klienta, zwane także Infolinią, czynne od poniedziału do piątku w godzinach 8.00-17.00


III. Zasady ogólne
 

 1. Warunkiem złożenia Zamówienia w Sklepie Internetowym przez Kupującego jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień przed zawarciem umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. (na etapie rejestracji konta w Sklepie Internetowym)

 2. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Klient powinien posiadać aktywny adres e-mail. Użytkownik może wyrazić zgodę na włączenie obsługi plików Cookies. Szczegółowe informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików Cookies, a także możliwości określenia przez Użytkownika warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach Cookies, za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Użytkownika telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi znajdują się w: http://www.renex.com.pl/pokaz_info.php?id=91

 3. Sprzedający ma prawo odstąpienia od realizacji zamówienia z powodu braku dostępności towaru. W takiej sytuacji Sprzedający niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomi o tym Kupującego. W przypadku dokonania przedpłaty zobowiązuje się do zwrotu zapłaconej kwoty

 4. Towary oferowane przez Sprzedającego są fabrycznie nowe i w zakresie w jakim określa producent Towaru bądź jego przedstawiciel ustawowy, objęte są gwarancją. Sprzedający nie jest gwarantem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

 5. Ceny Produktów podawane są w złotych polskich i są cenami netto, czyli nie zawierają podatku VAT właściwego dla danego produktu. Cena Produktu nie uwzględnia Kosztów dostawy Produktu. Koszt całkowity brutto, czyli zawierający podatek VAT prezentowany jest w koszyku zamówień, już na pierwszym etapie składania Zamówienia.


IV. Usługi świadczone drogą elektroniczną
 

 1. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego regulaminu polegają na umożliwieniu dokonywania zakupów w Sklepie Internetowym RENEX

 2. Konto Klienta to funkcja dostępna w systemie Sklepu Internetowego po wprowadzeniu adresu e-mail i hasła, umożliwiające m.in. śledzenie na stronie Sprzedającego etapów zamówienia, przeglądania historii zamówień, edycji danych Kupującego oraz zmiany hasła, zmianę i korektę danych osobowych, itp.

 3. Utworzenie Konta Klienta wymaga zarejestrowania. Rejestracja jest bezpłatna i dobrowolna. Po dokonaniu rejestracji dla Kupującego tworzone jest indywidualne Konto Klienta. W tym celu Klient powinien podać: imię, nazwisko, login i hasło. Login to unikatowy ciąg znaków alfanumerycznych (adres e-mail), niezbędny do uzyskania dostępu do Konta Klienta, ustalany samodzielnie przez Klienta. Hasło jest ciągiem znaków alfanumerycznych ustalanych przez Klienta, według zasad określonych na stronie Sklepu Internetowego. Hasło Klienta nie jest znane Sprzedającemu i Klient ma obowiązek zachowania go w tajemnicy i chronienia przed niepowołanym dostępem osób trzecich.

 4. Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego na podany adres e-mail zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca dokonanie rejestracji

 5. Kupujący może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.

 6. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z 7 dniowym terminem wypowiedzenia, jeżeli Kupujący nie wykazywał aktywności w sklepie, w szczególności nie złożył zamówienia lub nie logował się na Konto Klienta w ciągu 12 miesięcy od ostatniej aktywności. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Kupującemu dostępu do Konta Klienta oraz jego usunięciem. Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną z 7 dniowym terminem wypowiedzenia, jeśli:

  • - cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu

  • - działalność Kupującego jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich

  • - otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności

  • - uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Kupującego o zamiarze zablokowania dostępu do Konta Klienta

  • - Kupujący dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych

  • - Kupujący w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia regulaminu Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Usługodawcę zostanie przesłane na podany w Koncie Klienta adres e-mail. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje trwałym usunięciem Konta Klienta

 7. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Klienta może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail podany do kontaktu

 8. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.

 9. Usługą świadczoną drogą elektroniczną w ramach rejestracji Konta Klineta jest także bezpłatny „Newsletter”. Aby otrzymywać „Newsletter” Klient powinien podać swój adres e-mail. Rezygnacja z subskrypcji polega na kliknięciu w link podany w stopce każdego „Newsletter-a” i wykonaniu instrukcji.


V. Składanie zamówień
 

 1. Złożenie Zamówienia przez Klienta łączy się z jego obowiązkiem zapłaty. Kupujący może składać Zamówienia:
  • - Za pośrednictwem Sklepu Internetowego 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, po uprzednim zarejestrowaniu i zalogowaniu się do Konta Klienta lub
  • - Mailowo za pośrednictwem adresu zamowienia@renex.com.pl. W takim wypadku:
   • - Kupujący jest zobowiązany do podania danych niezbędnych do realizacji zamówienia
   • - Zakres danych niezbędnych w takim wypadku obejmuje co najmniej wskazanie wybranego towaru, jego ilości, a także dane Kupującego, czyli: imię i nazwisko, dane kontaktowe i adres dostawy
   • - Zakres niezbędnych danych może się różnić w zależności od sposobu realizacji zamówienia wybranego przez Kupującego
   • - Kupujący otrzyma wiadomość email dotyczącą realizacji zamówienia
 2. Zawartość stron internetowych Sklepu Internetowego nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego, należy ją traktować jako zaproszenie do zawarcia umowy
 3. Kontakt drogą telefoniczną w sprawie złożonych Zamówień jest możliwy za pośrednictwem Infolinii wyłącznie w godzinach jej pracy podanych na witrynie Sklepu Internetowego
 4. Na zamówione towary Sprzedający wystawia imienny dowód zakupu (fakturę). Kupujący jest zobowiązany do podania zgodnych ze stanem faktycznym danych niezbędnych do wystawienia dokumentu zakupu podczas procesu składania Zamówienia lub zakładania Konta Klienta
 5. Warunkiem realizacji Zamówienia przez Sprzedającego, jest prawidłowe wypełnienie formularza w serwisie internetowym prawidłowych danych kontaktowych, w szczególności numeru telefonu i adresu e-mail. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający dołoży starań w celu ich uzyskania od Kupującego z wykorzystaniem podanych danych kontaktowych. Jeśli kontakt z Kupującym nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.
 6. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia Sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.
 7. Założenie konta w Sklepie Internetowym, stanowi jednoznaczną zgodę Kupującego na umieszczenie danych osobowych w bazie danych Sklepu Internetowego Sprzedającego w celu ich przetwarzania w związku z realizacją Zamówienia. Kupujący ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia.
 8. Po złożeniu Zamówienia Sprzedający generuje e-mail (wysłany na podany przy Koncie Klienta adres poczty elektronicznej), w którym znajdować się będzie potwierdzenie przyjęcia Zamówienia oraz dalsze instrukcje postępowania, różne w zależności od wybranego przez Klienta sposobu odbioru i płatności za zamówione Produkty.
 9. Umowa Sprzedaży zostaje zawarta dla Zamówień złożonych zawsze z obowiązkiem zapłaty: za pośrednictwem Strony Sklepu w momencie otrzymania przez Kupującego wiadomości e-mail zawierającej informację o przyjęciu Zamówienia do realizacji za pośrednictwem adresu zamowienia@renex.com.pl w trakcie korespondencji po potwierdzeniu wszystkich warunków zamówienia przez pracownika BOK, a jeżeli Kupującym jest Konsument jego oświadczenie jest skuteczne, jeżeli zostało utwalone przez Sprzedającego na papierze lub innym trwałym nośniku najpóźniej w chwili dostarczenia zamówionej rzeczy Termin ważności Zamówienia w wypadku wybrania dowolnego sposobu płatności przed wysyłką Towarów wynosi 7 dni od daty jego złożenia. Jeżeli Kupujący nie uiści pełnej ceny za Produkty wynikającej z Zamówienia na wskazany numer konta w wyżej wymienionym terminie, zamówienie może zostać anulowane przez Sprzedającego, a Kupujący nie może żądać od Sprzedającego jego realizacji- chyba że Strony postanowiły inaczej. Z zastrzeżeniami opisanymi w III ust.3, Sprzedający zobowiązuje się do przyjęcia Zamówienia na każdą ilość towaru w ciągu doby dla jednego Kupującego. Sprzedawca realizuje Zamówienia składane poprzez Sklep Internetowy prowadzony pod adresem www.renex.com.pl lub www.renex.pl jedynie na terenie RP.


VI. Formy płatności

 

 1. W wypadku złożenia Zamówienia, dostępność form płatności zależy od jego zawartości i wybranego przez Klienta sposobu dostawy Produktów. Dostępne dla danego Zamówienia formy płatności widoczne są dla Klienta na stronie Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia.
 • - Wpłata na konto Sprzedającego – przelew zwykły. Kupujący samodzielnie dokonuje zapłaty ceny za Zamówienie przez wpłatę na konto podane przez Sprzedającego. Otrzymanie przez Sprzedającego pełnej ceny za Zamówienie jest warunkiem koniecznym realizacji Zamówienia. Dla szybkości realizacji Zamówienia, ważne jest podanie w tytule wpłaty swojego imienia i nazwiska oraz numeru zamówienia.
 • - Wpłata na konto (e-Przelew, e-Transfer, płatność kartą płatniczą) – płatność on-line. Wpłaty za pomocą transakcji elektronicznej, można dokonać za pośrednictwem specjalistycznego serwisu płatniczego udostępnionego przez Sprzedającego w Sklepie Internetowym (np. www.dotpay.pl). W wypadku wybrania przez Kupującego takiej formy płatności, Sprzedający przekaże Kupującemu bezpośredni link do strony serwisu płatniczego gdzie szybko i sprawnie będzie mógł dokonać płatności. W wypadku gdy Kupujący będzie korzystał z płatności kartą płatniczą lub kredytową, informujemy, że nie wszystkie karty płatnicze i kredytowe mają opcję płacenia za pomocą internetowych serwisów płatniczych.
 • - Płatność przy odbiorze Produktów – płatność za pobraniem. Kupujący ma możliwość dokonania zapłaty ceny za Zamówienie w momencie jego dostarczenia przez firmę kurierską. Pracownik firmy kurierskiej pobiera od Kupującego opłatę równą wartości zakupionego towaru, kosztów transportu i pobrania. Opłaty te doliczane są w momencie składania Zamówienia przez Kupującego i są widoczne w odpowiednim polu formularza Zamówienia w Sklepie Internetowym
 • - Zakup na raty – forma płatności oferowana we współpracy z usługodawcami zewnętrznymi polegająca na zapłacie w systemie ratalnym on-line. W trakcie składania Zamówienia należy wybrać opcję "Raty Alior Bank" lub "Raty MBank" i postępować zgodnie ze wskazówkami na Stronie Sklepu. W celu przeprowadzenia weryfikacji zdolności kredytowej niezbędne jest podanie zgodnych z prawdą danych, które są wyszczególnione w formularzu ratalnym. Nasz pracownik skontaktuje się z osobą składającą Zamówienie i poinformuje o wyniku weryfikacji zdolności kredytowej. Ostateczną decyzję w wypadku odmowy udzielenia kredytu podejmuje bank współpracujący z Dotpay S.A. W wypadku zaakceptowania wniosku, prześlemy informacje o sposobie postępowania. Lista banków współpracujących z Dotpay S.A a także szczegółowe informacje o procedurze Zakupu na raty są dostępne na stronie raty oraz stronie RENEX. Wynik weryfikacji przesyłany jest przez Dotpay do Kupującego oraz Sprzedającego.


VI. Dostawa i transport

 

 1. Dostawy Produktów zamówionych przez Sklep pod adresem www.renex.com.pl lub www.renex.pl są realizowane na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 2. Czas wysyłki uzależniony jest od wybranego sposobu płatności, w szczególności od momentu uznania konta Sprzedającego w wypadku form płatności przed wysyłką Towarów.
 3. Zakładany czas dostawy Produktów jest podawany przez Sprzedającego w wiadomości mailowej potwierdzającej Zamówienie
 4. Koszt dostawy jest obliczany automatycznie w drugim kroku procesu zakupowego. W przypadku zamówień realizowanych poprzez opcję „Odbiór osobisty w siedzibie RENEX ”, a więc z odbiorem zamówionego towaru w siedzibie firmy RENEX, koszt dostawy wynosi 0zł bez względu na wartość zamówienia.
 5. Dostawa Zamówień odbywa się za pomocą specjalistycznej firmy kurierskiej świadczącej usługi transportowe na zlecenie Sprzedającego
 6. W przypadku firm kurierskich maksymalna waga wysyłanego sprzętu to 300 kg (przy większych wagowo zamówieniach możliwość indywidualnego ustalenia ceny za transport). Kurierzy mają obowiązek wniesienia do mieszkania sprzętu o wadze nie przekraczającej 30 kg.
 7. Jeśli realizacja dostawy nie będzie możliwa z powodów leżących po stronie Klienta, w szczególności ale nie wyłącznie z powodu nieobecności w miejscu odbioru osoby uprawnionej do odebrania zamówienia, bądź nieposiadania odpowiedniej kwoty niezbędnej do zapłaty pełnej ceny za Zamówienie, zostanie pozostawiona informacja o miejscu i czasie w którym można odebrać Zamówienie.
 8. W wypadku nieskutecznej próby doręczenia, Zamówienie zostanie zwrócone do magazynu Sprzedającego. Ponowne dostarczenie towaru będzie możliwe po zapłaceniu kosztów wynikających ze zwrotu towaru (koszty równe kosztom dostawy).
 9. W momencie odbioru produktu wysłanego pod wskazany adres, zalecamy w pierwszej kolejności zwrócić uwagę na stan zewnętrzny doręczonej przesyłki. W przypadku stwierdzenia widocznych uszkodzeń mechanicznych lub innych niepokojących zastrzeżeń co do stanu opakowania - w tym zabezpieczeń logistycznych - rekomendujemy zdecydowanie odmówić jej przyjęcia. Jeżeli stan zewnętrzny przesyłki nie budzi jakichkolwiek zastrzeżeń, jeszcze w obecności osoby doręczającej, prosimy koniecznie sprawdzić jej zawartość. W sytuacji jakichkolwiek uwag co do stanu technicznego i wizualnego oraz kompletności odbieranego produktu trzeba bezwzględnie sporządzić protokół szkody. Niezbędnymi drukami dysponuje osoba doręczająca, która ma jednocześnie obowiązek poświadczyć stwierdzone nieprawidłowości.
 10. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki podczas transportu lub zastrzeżeń, co do ilości dostarczonego Towaru, należy w obecności kuriera, spisać protokół szkody. W protokole należy wpisać datę, godzinę doręczenia oraz opis uszkodzeń lub braków Towaru i opakowania, a następnie podpisany protokół przesłać do Sprzedającego na adres do korespondencji i/lub na adres do kontaktu mailowego zamowienia@renex.com.pl.
 11. W wypadku jakiejkolwiek reklamacji dostawy i/lub Towaru, prosimy o bezzwłoczne powiadomienie Sprzedającego o takim zdarzeniu za pośrednictwem Infolinii bądź adresu mailowego zamowienia@renex.com.pl podając numer faktury i numer zamówienia.


VII. Reklamacje
 

 1. Każdy towar zakupiony w sklepie RENEX jest fabrycznie nowy i posiada gwarancję producenta. Szczegółowe warunki i czas trwania gwarancji uzależnione są od rodzaju i przeznaczenia sprzętu oraz producenta.
 2. W przypadku jeśli zakupiony towar okaże się wadliwy Konsument ma prawo:
 • - skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych bezpośrednio w RENEX lub przeprowadzić procedurę reklamacyjną z tytułu Gwarancji za pośrednictwem Sprzedającego (dotyczy produktów objętych gwarancją). Informacje o czasie trwania gwarancji znajdują się w opakowaniu każdego produktu.
 • - złożyć Sprzedającemu reklamację z tytułu rękojmi (podstawa prawna Kodeks Cywilny). Reklamacja z tytułu rękojmi może zostać złożona za pomocą formularza reklamacyjnego, w formie elektronicznej na adres zamowienia@renex.com.pl lub w formie pisemnej w RENEX.
 • - Na zasadach przewidzianych w Kodeksie Cywilnym w ramach rękojmi Klient może żądać: naprawy wymiany produktu na wolny od wad obniżenia ceny odstąpienia od umowy - o ile wada jest istotna
 • - Sprzedawca w ciągu 14 dni od złożenia reklamacji poinformuje Klienta o rozpatrzeniu reklamacji.
 • - Kupujący traci uprawnienia z tytułu rękojmi za wady Produktu jeżeli nie sprawdził dokładnie Produktu w czasie i w sposób przyjęty przy Towarach i Produktach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedawcy o usterce, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później - jeżeli nie zawiadomił Sprzedawcy niezwłocznie po jej wykryciu.


VIII. Odstąpienie od umowy

 

 1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Kupujący będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.
 2. Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w szczególności z wykorzystaniem formularza i wysłane dowolnym kanałem porozumienia się na odległość, m.in.: wiadomością e-mail, na adres zamowienia@renex.com.pl lub w formie pisemnej, na adres RENEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą we Włocławku przy al. Kazimierza Wielkiego 6e, 87-800 Włocławek z dopiskiem „Biuro Obsługi Klienta - zwrot towaru”
 3. Sprzedający niezwłocznie przesyła konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez konsumenta adres e-mail.
 4. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem:
  • - dodatkowych koszów poniesionych przez konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób - dostarczenia oferowany przez Sprzedającego oraz
  • - bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (kosztów wysyłki towaru)
  • - kosztów zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą.
 5. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1. nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
 • - o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • - w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
 • - w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 • - w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
 • - w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 • - w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 • - w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
 1. W przypadku skorzystania przez konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, konsument jest obowiązany zwrócić towar Sprzedającemu niezwłocznie tj. nie później niż w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni na adres . Konsument może także dokonać zwrotu towaru przekazując go do odbioru osobie upoważnionej przez Sprzedawcę, przy zachowaniu w/w terminów. Dla do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.
 2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) mając na uwadze, aby wybrać taki sposób, by towar dotarł do Sprzedającego w stanie nie zniszczonym.
 3. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 4. Sprzedający, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem ust. 4. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 5. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 6. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 7. Adres do zwrotu towaru: RENEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa al. Kazimierza Wielkiego 6e, 87-800 Włocławek
 8. W przypadku decyzji o zwrocie zakupionego towaru, prosimy o kontakt telefoniczny na numer Infolinii, gdzie Kupujący otrzyma wyczerpujące informacje na temat przeprowadzenia procedury zwrotu Towaru.


IX. Bezpieczeństwo danych i transakcji
 

 1. W trosce o bezpieczeństwo Kupujących, Sprzedający nawiązał współpracę ze specjalistyczną firmą – serwisem płatności elektronicznych, www.dotpay.pl, który gwarantuje najwyższe bezpieczeństwo transakcji elektronicznych.
 2. Transakcje te dokonywane są na serwerze serwisu na specjalnie zabezpieczonych stronach, a Sprzedający nie ma dostępu do żadnych szczegółów transakcji. System płatności oferowany przez serwis płatności nie zezwala Sprzedającemu na przechowywanie danych poufnych Kupującego, w szczególności numerów kart płatniczych itp. w bazach danych. Dane dotyczące płatności są szyfrowane z użyciem protokołu SSL o długości 256 bitów. a Sprzedający jest jedynie powiadamiany o powodzeniu lub niepowodzeniu transakcji.
 3. Wszelkie dane, jakie Sprzedającemu powierza Kupujący są możliwie najlepiej chronione przed dostępem niepowołanych osób i przechowywane w sposób zgodny z obowiązującym prawem.


X. Postanowienia końcowe
 

 1. Wszystkie towary, nazwy i znaki handlowe publikowane na stronach Sklepu Internetowego są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
 2. Warunki zakupu prezentowane na Stronach Sklepu mają zastosowanie wyłącznie dla Zamówień składanych za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
 3. Sprzedający informuje, że dokłada wszelkich starań, aby informacje dotyczące Towarów prezentowanych na stronach Sklepu Internetowego były zgodne z danymi katalogowymi producentów.
 4. Rejestrując Konta Klienta, Kupujący wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedającego danych osobowych zawartych w zamówieniu, dla celów związanych z realizacją Zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.1997 Nr 133 poz.883 wraz ze zmianami). Dane osobowe Klienta mogą zostać przekazane osobom trzecim wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych na podstawie Regulaminu w szczególności przedsiębiorcom pośredniczącym w zamawianiu usług kurierskich, operatorom pocztowym i firmom kurierskim w celu nadania przesyłki.
 5. Wszelkie reklamacje i uwagi dotyczące działania Sklepu Internetowego prosimy przekazywać Sprzedającemu za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres zamowienia@renex.com.pl
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące w sprzęcie komputerowym, urządzeniu końcowym, systemie teleinformatycznym oraz infrastrukturze telekomunikacyjnej, z którego korzysta Klient, a które uniemożliwiają Klientowi poprawne korzystanie ze Sklepu Internetowego i oferowanych za jego pośrednictwem usług.
 7. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa. Złożenie Zamówienia w Sklepie Internetowym oznacza akceptację postanowień Regulaminu.
 8. Opisy produktów i ich zdjęcia oraz informacje prasowe pochodzą z bazy danych stanowiącej własność RENEX z siedzibą we Włocławku przy al. Kazimierza Wielkiego 6e, 87-800 Włocławek. Zakazuje się jakiegokolwiek komercyjnego wykorzystywania informacji produktowych wyświetlanych na stronie www.renex.com.pl lub www.renex.pl.

Nasze marki